Horeca Stegeman | Dorpsstraat 1 | 7245 AK Laren (Gld) | 0573-401221 | info@stegemanlaren.nl
  0573 - 401221
Reserveren
balk
Paas brunch 2020

Tentenverhuurvoorwaarden

MENU Catering

Stegeman Catering en Stegeman Tentverhuur:

Huren bij Stegeman moet natuurlijk voor beide partijen naar tevredenheid gebeuren. Daar horen ook afspraken en voorwaarden bij. Deze afspraken en voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur die tussen de huurder en Stegeman wordt gesloten.


ALGEMEEN:


1. Huurovereenkomst:

De afspraak voor verhuur van de goederen en/of diensten komt tot stand op het moment dat de huurder het huurcontract heeft ondertekend en gaat in werking op het moment dat de klant het gehuurde in ontvangst neemt.


2. Einde overeenkomst:

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.


3. Aansprakelijkheid / Overmacht:

Stegeman kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen en/of diensten ter beschikking van de huurder stelt. Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, tenzij in het contract anders is bepaald


4. Huurprijs:

De huur loopt door op zaterdag en zon- en feestdagen.


5. Voorwaarden die specifiek betrekking hebben op Stegeman Tentverhuur:

- De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Stegeman Tentverhuur mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Stegeman Tentverhuur voor eventuele aanspraken van derden.

- De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen.

- De huurder neemt indien nodig voorzorgsmaatregelen ten einde schade aan het terrein te voorkomen. Schade aan het terrein voortkomend uit het gebruik van transportmiddelen door de verhuurder, komen altijd voor rekening van de huurder.

- De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Indien hierbij door de huurder of zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal eenmaal de opbouw is begonnen, het werk worden gestaakt en op de nieuwe locatie worden hervat. De meerkosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de huurder.

- De huurder neemt de nodige maatregelen om een vrije doorgang te garanderen. - Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.

- De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kunnen optreden. De huurder dient daarmee rekening te houden.

- Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om de schade te voorkomen. De kosten voortvloeiend uit het vroegtijdig beëindigen van de activiteit die op dat moment in de tent plaatsvindt komen voor rekening van de huurder.

- Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden.

- De huurder dient bij sneeuwval de tent nagenoeg sneeuwvrij te houden. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.

- Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete lucht branders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

- Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.

- Stegeman Tentverhuur is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.


6. Controle:

Teneinde problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de huurder:

a. Direct telefonisch contact op te nemen met Stegeman. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.

b. Als de goederen door de huurder retour bezorgd worden bij Stegeman, worden deze goederen meteen gecontroleerd. Als er echter achteraf toch nog over het hoofd geziene schade of verlies vastgesteld wordt laat Stegeman dit binnen 14 dagen nadat de goederen retour zijn aan de huurder weten.

De huurder krijgt dan 48 uur de gelegenheid om bij Stegeman de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Stegeman kan dan onmiddellijk tot reparatie of vervanging overgaan. Alle kosten worden dan aan de huurder doorberekend.


7. Verlies / Schade:

a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Stegeman te worden gemeld.

b. Stegeman is niet aansprakelijk voor schade die geleden is door de huurder, die ontstaan is in verband met het gehuurde goed. Tevens zal Stegeman nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ongelukken met gewonden of dood ten gevolg. Het toezicht op de verhuurde goederen is geheel op risico van de huurder.

c. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen.


8. Gebruik en Onderhoud:

De huurder stemt ermee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij Stegeman terug te bezorgen in dezelfde staat als hij deze ontvangen heeft.


9. Verplichtingen van de huurder:

De huurder stemt ermee in Stegeman ten alle tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde goed af te wijzen en Stegeman hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.

De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De huurder dient Stegeman onmiddellijk in te lichten indien er beslag wordt gelegd op roerende of ontroerende goederen van de klant of op onderhevige gehuurde of indien op enige wijze de eigendomsrechten van Stegeman dreigen te worden aangetast.


10. Boetes, belastingen:

De huurder komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen en/of diensten door hem of door derden te zullen betalen.


11. Risico laden en lossen:

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport.


12. Betaling:

Het gehuurde dient altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden, of op het moment dat de goederen terug gebracht worden.


13. Veiligheid:

De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Stegeman verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaatst waarschuwingstekens waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de huurder of derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde kan Stegeman niet instaan en zal hiervoor nooit aansprakelijkheid opnemen.


14. Risico's:

De huurder aanvaard alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de goederen ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan de huurder of anderen. De huurder verklaard de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met deze risico's.


15. Deskundigheid:

De huurder verklaard dat alleen gekwalificeerde personen de gehuurde goederen zullen bedienen.


16. Vergunningen:

De huurder zelf beschikt over de voor dit doel vereiste vergunningen en de staat van de zaal / tent / terrein voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften.


17. Verzekeringen:

De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.

Geadviseerd wordt dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden.

De huurder wordt geadviseerd een evenementenverzekering af te sluiten

NB: deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst.

Terug naar overzicht
Stegeman